Algemene voorwaarden

Bar Bloom verzorgt alle bloemenopdrachten met de grootste zorg en aandacht. Akkoord gaan met een voorstel van Bar Bloom betekent voor de klant ook akkoord gaan met volgende voorwaarden daaraan verbonden.

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Klant: De persoon of het bedrijf dat een bestelling plaatst bij Bar Bloom
 • Bar Bloom: Caroline Wijckmans, ondernemer achter de eenmanszaak Bar Bloom met ondernemingsnummer BE0734.909.414
 • Overeenkomst: elk bloemenopdracht van Bar Bloom die de klant aanvaardt.

Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Bar Bloom en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Bar Bloom en de klant. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Hiervan kan alleen worden afgeweken indien schriftelijk overeengekomen.

De overeenkomst

 • Tenzij anders beslist door Bar Bloom, wordt een voorschot gevraagd van 50% ter bevestiging van de bloemenopdracht.  Overeenkomsten zijn definitief en zullen uitgevoerd worden na aanvaarding en goedkeuring ervan door de klant door middel van een bevestiging, schriftelijk of mondeling, gecombineerd met de betaling van het afgesproken bedrag.
 • Bar Bloom kan niet aansprakelijk gesteld worden door fouten in de overeenkomst. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de overeenkomst op juistheid en volledigheid te controleren. 
 • Gehele of gedeeltelijke kosteloze annulering van een overeenkomst kan alleen maar geschieden tot 7 dagen voor uitvoering van de overeenkomst. Bij niet-tijdige annulering kan Bar Bloom het volledige overeengekomen tarief voor het geannuleerde deel van de overeenkomst in rekening brengen. Opdrachten die binnen de 7 dagen na overeenkomst dienen uitgevoerd te worden, hebben geen recht op kosteloze annulering.
 • Bar Bloom behoudt altijd het recht om een overeenkomst niet uit te voeren en (gedeeltelijk) te annuleren. Bar Bloom moet de klant hiervan tijdig op de hoogte stellen.
 • Het kan voorkomen dat producten, die online verkocht worden, op het moment van aankoop door de klant, niet in voorraad zijn of niet meer leverbaar zijn. Bar Bloom is verantwoordelijk om de klant hierover te informeren en kan een alternatief voorstellen. 
 • Bar Bloom zal te allen tijde een product produceren dat zo gelijk mogelijk is aan het gevraagde product. Mocht dit niet mogelijk zijn, zal een zo gelijkwaardig mogelijk product geleverd worden. 
 • Bar Bloom komt de afgesproken levertijdstippen zo goed mogelijk na, maar kan geen exacte leveringstijdstippen garanderen. Bar Bloom kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer de levering niet kan geschieden volgens de overeengekomen termijn of wanneer bestelling niet kon geleverd worden doordat er niemand de bestelling in ontvangst kon nemen of door overmacht.
 • Bij schade aan gehuurde of geleende materialen van Bar Bloom kan Bar Bloom hier een schadevergoeding voor vragen. Ook bij het niet terug brengen van gehuurde of geleende materialen van Bar Bloom kan hier een schadevergoeding voor gevraagd worden.
 • Bloemen en andere bederfelijke producten zijn uitgesloten van het wettelijke herroepingsrecht volgens artikel VI.53 van het Wetboek van economisch recht wanneer deze kunnen bederven binnen de bedenktermijn. 
 • Op de overeenkomsten tussen Bar Bloom en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

Gebruiksvoorwaarden voor barbloom.be

Voorwaarden voor gebruik

De bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing bij elke raadpleging en bij elk gebruik van de website van Bar Bloom. Door deze website te bezoeken, accepteer je de gebruiksvoorwaarden, zoals hieronder beschreven, zonder beperking of uitsluiting.

Het staat Bar Bloom vrij op elk moment deze gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Copyright notice

De inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd en deze auteursrechten berusten bij Bar Bloom dan wel haar leveranciers en partners. Alle rechten zijn voorbehouden. Informatie van de site (waaronder maar niet uitsluitend tekst, presentaties, illustraties, foto’s en geluid) mag tenzij anders aangegeven niet worden gekopieerd en/of worden afgeprint – onder welke vorm en op welke wijze dan ook – overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming vooraf van Bar Bloom. Wijzigingen op de inhoud van de site zijn uitdrukkelijk verboden. Delen van de site bevatten illustraties die uitdrukkelijk onder de copyrightrechten van de leveranciers vallen.

Geen garantie of aansprakelijkheid

Aan de informatie die op deze site getoond wordt, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. Bar Bloom engageert zich om de informatie op deze site zo correct, actueel en relevant mogelijk aan te bieden. Bar Bloom is niet aansprakelijk voor de informatie op sites die je benadert via deze site. Links worden aangeboden als service en het betekent niet dat Bar Bloom verantwoordelijk is voor de inhoud van deze sites. Informatie op onze site kan door ons worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging of verplichting.

De toepasbaarheid van de via deze website aangeboden informatie kan in geen enkel geval gegarandeerd worden op een concrete casus. In geval van twijfel of voor bijkomende informatie, kan je altijd terecht bij een medewerker van Bar Bloom via info@barbloom.be.

Bovendien is het je eigen verantwoordelijkheid te controleren dat deze sites vrij zijn van virussen en andere zaken met een schadelijk karakter.

Privacy beleid

Alle persoonsgegevens die je ons bezorgt, worden op een strikt vertrouwelijke manier behandeld en worden nooit doorgegeven aan derden tenzij de wetgever ons hiertoe verplicht. De Kaderwet dd. 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens (deze Kaderwet is de omzetting van de General Data Protection Regulation in Belgische wetgeving) stelt dat je bepaalde rechten kan uitoefenen t.a.v. je persoonsgegevens. Wij verwijzen naar ons privacy-beleid voor meer informatie m.b.t. de verwerking van je persoonsgegevens en de uitoefening van je rechten bij Bar Bloom.

Opmerkingen, vragen en suggesties

Bar Bloom wenst geen strikt vertrouwelijke of voorbehouden informatie te ontvangen via deze site. Alle door jou aan ons verstrekte informatie (suggesties, ideeën en overig) zal worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en openbaar, uitgezonderd het hierboven gestelde onder privacy-beleid aangaande uw persoonsgegevens. Door Bar Bloom materiaal te sturen geef je aan Bar Bloom het onbeperkte, onherroepbare recht deze informatie te gebruiken, vertonen, wijzigen, verwerken en verspreiden en om deze informatie rechtelijk te registreren; tevens kan Bar Bloom ideeën en technieken vrij toepassen die je ons stuurt. Bar Bloom heeft deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Bar Bloom houdt zich aanbevolen voor suggesties of commentaar. Indien bezwaar bestaat tegen bepaalde teksten of afbeeldingen, kan dat ook kenbaar worden gemaakt via info@barbloom.be.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbank

Deze gebruiksvoorwaarden vallen onder het Belgisch recht en alle geschillen zullen vallen onder de bevoegdheid van de Belgische hoven en rechtbanken. In het geval dat een onderdeel van deze gebruiksvoorwaarden volgens een rechtbank met toepasselijke jurisdictie ongeldig of onuitvoerbaar zal worden beoordeeld, zal het betreffende deel van de gebruiksvoorwaarden geacht worden te zijn vervallen, terwijl de resterende bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden in volle geldigheid en werking geacht worden te zullen blijven.

Einde van de algemene en gebuiksvoorwaarden.